30/03/2021

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowa Szkoła I stopnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rsz.konin.pl

Adres szkoły: 62-500 Konin, ul. 3 Maja 48

Data publikacji strony internetowej: 2015.04.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015.04.01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

-filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

-niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Udogodnienia:

- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury,

- użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie,

- linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.22. na podstawie samooceny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tomasz Wojtenko
e-mail: tomasz.wojtenko@rsz.konin.pl
numer telefonu 534 510 710.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

- Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Zagórowskiej 16b;

- wejścia do szkoły oraz wszystkie pomieszczenia są dostosowane do poruszania się osób
z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami ruchowymi;

- na terenie szkoły, blisko wejścia do budynku, znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;

- w budynku szkoły znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych;

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem;

- w szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego;

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku
w powiększonym formacie dla osób niewidomych i niedowidzących;

- W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się blisko wejścia do budynku.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego