16/12/2021

Informacja o projekcie "Czas na staż"

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ,,Nowe kompetencje dzięki stażom zagranicznym’’ ze środków finansowych programu ERASMUS+. Wysokość przyznanego dofinansowania: 141 062,00 EUR.

Projekt realizowany będzie w okresie grudzień 2020 – listopad 2022 w konsorcjum z trzema szkołami z województwa wielkopolskiego: Zespołem Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, Rzemieślniczą Szkołą Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Szkołą Branżową I Stopnia oraz Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3
w Gnieźnie.

W ramach projektu zostaną zorganizowane i przeprowadzone 4 trzytygodniowe staże dla uczniów branżowych szkół I stopnia w zawodach fryzjer oraz stolarz. Zaplanowane staże odbędą się kolejno:

 • staż dla uczniów fryzjerstwa z ZSP nr 3 w Gnieźnie odbędzie się w terminie 07-27.11.2021 r. w Centrum Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą działającym przy Izbie Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą,
 • staż dla uczniów stolarstwa z RSZ CRR w Koninie odbędzie się w terminie 06-26.03.2022 r. w Centrum Kształcenia w Götz działającym przy Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie,
 • staż dla uczniów stolarstwa z ZS nr 4 w Lesznie odbędzie się w terminie 18.09-08.10.2022 r. w Centrum Kształcenia w Götz działającym przy Izbie Rzemieślniczej
  w Poczdamie,
 • staż dla uczniów fryzjerstwa z ZS nr 4 w Lesznie odbędzie się w terminie 09-29.10.2022 r. w Centrum Kształcenia i Technologii w Wetzlar działającym przy Izbie Rzemieślniczej
  w Wiesbaden.

Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:

 • skorzystają z potencjału technicznego niemieckich centrów kształcenia;
 • pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu, a co za tym idzie poszukiwanymi na rynku pracy;
 • nabędą umiejętności zawodowe, których nie obejmuje polski program nauczania zawodu;
 • będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego;
 • poprawią umiejętności językowe i interkulturowe;
 • rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne i społeczne;
 • uzyskają na zakończenie dokument „Europass Mobilność’’ określający nabyte na stażu umiejętności oraz zaświadczenia od organizacji przyjmujących potwierdzające udział
  w stażu, które ułatwią im znalezienie zatrudnienia.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na poprawę i zacieśnienie współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.

Osoby zainteresowane stażami i projektem mogą kierować zapytania do następujących osób z konsorcjum:

WIR w Poznaniu: Pani Judyta Wolniaczyk - tel. 61 859 35 80

Pani Dagmara Janiszewska - tel. 61 859 35 33

RSZ CRR w Koninie: Pani Katarzyna Bartczak - tel. 534 510 710

Informacje dot. naboru na staże będą pojawiały się na bieżąco w formie papierowej i elektronicznej na stronach internetowych szkoły oraz WIR w Poznaniu.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego