Termin składania podań do szkoły

Kandydat kończący naukę w szkole podstawowej powinien złożyć w terminie do 14.06.2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły ul. 3 Maja 48, 62-500 Konin następujące dokumenty:

  • kwestionariusz podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów zawierający potwierdzoną przez pracodawcę możliwość podjęcia praktycznej nauki zawodu (do pobrania na dole strony),
  • 3 zdjęcia,
  • po zakończeniu roku szkolnego, czyli od 21.06.2024 r. do 05.07.2024 r. do godz. 15.00 niezwłocznie uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • po dostarczeniu świadectwa zostanie wydane skierowanie na badania lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  • kandydaci, którzy nie ukończyli 15 lat muszą posiadać opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącą pozwolenia na pracę jako pracownik młodociany. (Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. - KP art. 190)

Uwaga: w przypadku braku zakładu szkolącego, w Sekretariacie Szkoły uzyskasz informacje o innych zakładach pracy przyjmujących uczniów.


Formularz w formacie PDF

Pobierz plik

Formularz w formacie Microsoft Word

Pobierz plik
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego