Regulamin rekrutacji Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowej Szkoły I Stopnia

 1. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowa Szkoła I Stopnia ogłasza nabór w roku szkolnym 2024/2025 w następujących zawodach:
  • Blacharz
  • Blacharz samochodowy
  • Cieśla
  • Cukiernik
  • Dekarz
  • Elektromechanik
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Elektryk
  • Fotograf
  • Fryzjer
  • Kamieniarz
  • Kowal
  • Kucharz
  • Lakiernik samochodowy
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Monter sieci i instalacji sanitarnych
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Murarz tynkarz
  • Piekarz
  • Przetwórca mięsa (dawny wędliniarz)
  • Stolarz
  • Ślusarz
  • Tapicer.
 2. O przyjęciu do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Weryfikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły .
 3. Kandydat kończący naukę w szkole podstawowej powinien złożyć w terminie do 14.06.2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
  • kwestionariusz podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów zawierający potwierdzoną przez pracodawcę możliwość podjęcia praktycznej nauki zawodu (do pobrania ze strony www.rsz.konin.pl),
  • 3 zdjęcia,
  • po zakończeniu roku szkolnego, czyli od 21.06.2024 r. do 05.07.2024 r. do godz. 15.00 niezwłocznie uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • po dostarczeniu świadectwa zostanie wydane skierowanie na badania lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  • kandydaci, którzy nie ukończyli 15 lat muszą posiadać opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącą pozwolenia na pracę jako pracownik młodociany. (Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. - KP art. 190)

   Uwaga: w przypadku braku zakładu szkolącego, w Sekretariacie Szkoły uzyskasz informacje o innych zakładach pracy przyjmujących uczniów.
 4. Podczas weryfikacji kandydatów Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Weryfikacyjna będzie stosowała następujące zasady przyjęć.
  • Pierwszeństwo mają kandydaci
   1. z najwyższą średnią ocen ze świadectwa ze szkoły podstawowej
   2. z najwyższym wynikiem z egzaminu ósmoklasisty
   3. laureaci olimpiad i konkursów stopnia wojewódzkiego i powiatowego
   4. wolontariusze
   5. dzieci rzemieślników
   6. kandydaci będący w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.
 5. W przypadku cudzoziemców o przyjęciu do szkoły będzie decydować wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem szkoły.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych będą dostępne w budynku szkoły na
  ul. Zagórowskiej 16b oraz w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie 11.07.2024 r. od godz. 12.00.
 7. Listy przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów będą dostępne w budynku szkoły na ul. Zagórowskiej 16b oraz w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie 18.07.2024 r.
 8. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może przedłużyć termin rekrutacji.
 9. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 63 246 70 72; 534 510 710).
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego