Regulamin rekrutacji Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowej Szkoły I Stopnia

 1. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowa Szkoła I Stopnia ogłasza nabór w roku szkolnym 2022/2023 w następujących zawodach:
  • Blacharz samochodowy
  • Cieśla
  • Cukiernik
  • Dekarz
  • Elektromechanik
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Elektryk
  • Fotograf
  • Fryzjer
  • Kamieniarz
  • Kowal
  • Kucharz
  • Lakiernik samochodowy
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Monter sieci i instalacji sanitarnych
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Murarz tynkarz
  • Piekarz
  • Stolarz
  • Ślusarz
  • Tapicer
  • Przetwórca mięsa (dawny wędliniarz).
 2. O przyjęciu do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Weryfikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły .
 3. Kandydat kończący naukę w szkole podstawowej powinien złożyć w terminie do 20.06.2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
  • kwestionariusz podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów zawierający potwierdzoną przez pracodawcę możliwość podjęcia praktycznej nauki zawodu (do pobrania ze strony www.rsz.konin.pl),
  • 3 zdjęcia,
  • po zakończeniu roku szkolnego, czyli od 24.06.2022 r. do 12.07.2021 r. do godz. 15.00 niezwłocznie uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • po dostarczeniu świadectwa zostanie wydane skierowanie na badania lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  • kandydaci, którzy nie ukończyli 15 lat muszą posiadać opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącą pozwolenia na pracę jako pracownik młodociany. (Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. - KP art. 190)

   Kandydaci, którzy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (1 września 2022 r.) nie mają ukończonych 14 lat nie mogą zostać zatrudnieni jako pracownicy młodociani, czyli nie mogą być uczniami naszej szkoły. (Poszczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie).

   Uwaga: w przypadku braku zakładu szkolącego, w Sekretariacie Szkoły uzyskasz informacje o innych zakładach pracy przyjmujących uczniów.
 4. Podczas weryfikacji kandydatów Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Weryfikacyjna będzie stosowała następujące zasady przyjęć.
  • Pierwszeństwo mają kandydaci
   1. z najwyższą średnią ocen ze świadectwa ze szkoły podstawowej
   2. z najwyższym wynikiem z egzaminu ósmoklasisty
   3. laureaci olimpiad i konkursów stopnia wojewódzkiego i powiatowego
   4. wolontariusze
   5. dzieci rzemieślników
   6. kandydaci będący w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.
  • Listy przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów będą dostępne w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie 02.08.2022 r.
 5. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może przedłużyć termin rekrutacji.
 6. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 63 246 70 72; 534 510 710).
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego