Regulamin


Regulamin praktycznej nauki zawodu w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej CRR - Branżowej Szkole I stopnia w Koninie

1. Praktyczna nauka zawodu jest formą przygotowania zawodowego młodzieży w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej.

2. Czas pracy, prawa i obowiązki pracownika młodocianego określa Kodeks Pracy i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.

3. Pracownik młodociany podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom zakładu pracy na tych samych zasadach, co pozostali pracownicy.

4. Młodociany pracownik zapoznany zostaje z przepisami i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest więc świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

5. Za organizację i nadzór nad praktyczną nauką zawodu odpowiedzialny jest Dyrektor na terenie Szkoły i Kierownik Szkolenia Praktycznego na terenie zakładów pracy.

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów podczas praktycznej nauki zawodu oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.

7. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w czasie całego roku kalendarzowego.

Przygotowanie miejsca praktycznej nauki zawodu

1. Podstawą odbywania praktycznej nauki zawodu jest umowa między zakładem pracy a młodocianym pracownikiem.

2. Kierownik praktycznej nauki zawodu przyjmuje umowy zawartekę zawodu.

4. Młodociany pracownik jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zarówno zakładowemu jak i szkolnemu.

5. W przypadku nie zaliczenia przez młodocianego pracownika praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może on odpracować zaległe godziny w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

6. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu przeprowadz między pracownikami młodocianymi a zakładami pracy.

3.Młodociany pracownik powinien posiadać umowę o praktyczną nauane są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego, które dotyczą: dyscypliny pracy uczniów, zgodności prowadzenia zajęć z programem, prowadzenia dokumentacji (przez ucznia oraz przez pracodawcę ) , przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.

Ocenianie praktycznej nauki zawodu

1. Ocenę semestralną i roczną z praktycznej nauki zawodu ustala pracodawca.

2. Ocena z praktycznej nauki zawodu powinna być wystawiona nie później niż 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej na druku szkolnym.

3. Młodociany pracownik zobowiązany jest dostarczyć ocenę (niezwłocznie) wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły .

4. Uczeń, który w określonym terminie nie dostarczy oceny z praktycznej nauki zawodu, otrzymuje ocenę niedostateczną.

5. Niezaliczenie praktycznej nauki zawodu następuje w przypadku:

 • niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia zajęć praktycznej nauki zawodu
 • nieobecności nieusprawiedliwionej - 50% i więcej
 • samowolnej zamiany miejsca odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu
 • braku wymaganej dokumentacji zajęć praktycznej nauki zawodu
 • uzyskania negatywnej oceny
 • niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu
 • niedostarczenie do wychowawcy lub sekretariatu szkoły oceny semestralnej/końcowej.
 • niepodporządkowania się przepisom obowiązującym w zakładzie pracy

6. Niezaliczenie praktycznej nauki zawodu stanowi podstawę niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

Nieobecność na zajęciach praktycznej nauki zawodu

1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na praktycznej nauce zawodu jest:

 • zwolnienie lekarskie,
 • zwolnienie przez szkołę np. z powodu. udziału w konkursie,
 • zwolnienie od rodziców/opiekuna prawnego/ po osobistym zgłoszeniu do pracodawcy,
 • informacja pracodawcy w pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego,
 • dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy,
 • dostarczenie do wychowawcy klasy kserokopii zwolnienia lekarskiego.

2. W przypadku nieobecności na zajęciach praktycznej nauki zawodu uczeń jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zakład pracy o swojej nieobecności i podać jej przyczynę.

Obowiązki ucznia

1. Młodociany pracownik ma obowiązek odpowiednio przygotować się do zajęć praktycznych poprzez:

 • zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez pracodawcę na pierwszym spotkaniu w zakładzie pracy ,
 • odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • uaktualnienie badań lekarskich na skierowanie pracodawcy ,
 • zachowania dyscypliny, przez co rozumie się: właściwą postawę i kulturę osobistą właściwy ubiór/wygląd ,
 • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy oraz ustalonego harmonogramu zajęć praktycznych,
 • rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę lub osoby wyznaczone,
 • uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie obecności , opanowanych wiadomości
  i umiejętności z praktycznej nauki zawodu ,
 • przekazanie w ustalonym terminie do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły informacji o semestralnej lub rocznej ocenie z praktycznej nauki zawodu.

Postanowienia końcowe

1. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów, którzy mają zawarte z pracodawcą umowy o pracę.

2. Kontrolę nad przebiegiem zajęć praktycznej nauki zawodu sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.

3. Oceny z zajęć praktycznej nauki zawodu wpisuje do arkusza ocen wychowawca klasy.

4. Zestawienie zbiorcze ocen z praktycznej nauki zawodu sporządza wychowawca klasy, przekazując kopię kierownikowi szkolenia praktycznego.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego